Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2018.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251 -6/2017
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 13 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Oferta Najkorzystniejsza : ECO - Profesional s . c. R.Kugler, G.Wiśniewski , ul. Łęczycka 8, 85- 737 Bydgoszcz ; stawka miesięczna świadczenia usług sprzątania powierzchni pomieszczeń wewnętrznych : 4, 25 zł/m² brutto. ; stała stawka ryczałtowa miesięczna świadczenia usług sprzątania powierzchni terenów zewnętrznych : 1.728,00 zł brutto. Łączna miesięczna cena brutto/koszt świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia: 6.759, 49 zł brutto (1183,88 m² pow. wew. x 4,25 zł + 1.728, 00 zł stałej stawki ryczałtowej miesięcznej za teren zewnętrzne).  STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY 

85-676  Bydgoszcz ,   ul. Leśna  12NR TEL. 5858748, 5858749, FAX. 5858771   

 OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA poniżej równowartości kwoty 30.000  euro i poniżej stosownych progów unijnych dla usług  na  : 
 świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2018.   
CPV :       
90910000-9 - Usługi sprzątania ,
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków ,
90919200-4 - Usługi sprzątania biur ,
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien ,
90620000-9 - Usługi odśnieżania ,
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń ,

1. Termin realizacji zamówienia:  od  02.01.2018r.  do  31.12.2018 r.
 
2. Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w pokoju 106 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
 
3. Oferty należy składać w sekretariacie SM (pok.101), do dnia 13.11.2017r. do godz. 9.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy SM  adres jw. w dniu  13. 11.2017r. o godz. 9.05.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Ewa Borkowska oraz p. Robert Kiela
Referat Logistyki  SM , tel 052 5858 767-766 (w dni robocze w godz. 8-14) ,
e-mail: sekretariat@ strazmiejska.bydgoszcz.pl ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
5. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający pozostałe warunki określone w SIWZ.
 
6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani wariantowych.

7. Kryteria oceny  Ofert i ich znaczenie  :
 
  •  C Najniższa łączna miesięczna cena ryczałtowa brutto usług będących przedmiotem zamówienia             60  %   wagi
  •  J - Jakość Usług     40  %   wagi  
8. Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
 
10. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 31.10.2017r. na stronach internetowych : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z bezpłatnym plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr. 609594-N-2017.

{SIWZ} (313kB) word

W odpowiedzi na pytania i wniosku Oferenta sformułowane w piśmie z dnia 02.11.2017r. w przedmiocie min, wymogu posiadania przez oferowane środki czystości atestu PZH , Zamawiający zgodnie z art.38 us.1 ustawy PZP informuje jak niżej :

1. Zamawiający rezygnuje z obowiązku posiadania przez środki czystości atestów PZH, treść SIWZ przedmiotowego zamówienia w tym zakresie ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Wykonawca stosować będzie środki czystości dobrej jakości, dopuszczone do użytkowania i  obrotu na rynku polskim, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Ww. dokumenty mogą być dostarczone w momencie podpisania umowy.
2.  Do obowiązków Wykonawcy należy pranie dywanów, częstotliwość -  jeden raz w roku.
3.  Zamawiający dopuszcza umieszczenie w załączniku nr. 6 do SIWZ wykazu innych niezbędnych środków do wykonania przedmiotu zamówienia.


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (31 października 2017, 11:33:48)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (21 listopada 2017, 13:35:19)
Zmieniono: WYNIK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij