zamówienie na:

Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251-1/2019
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 4 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór Ofert Najkorzystniejszych w każdej z trzech części zamówienia : 1. w zakresie dostaw Koszulek typu Polo - HAKO Sp. z o.o. w Warszawie , ul.Borzymowska 2. Cena brutto 1 szt. Koszulki letniej typu polo : 67 , 65 zł , w tym : kwota netto : 55, 00 zł + kwota 23% VAT : 12, 65 zł 2.w zakresie dostaw Butów Wyjściowych - GREGOR S.A. z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Tczewskiej 1A cena brutto 1 pary : 129, 15 zł. , w tym : kwota netto : 105,00 zł + kwota 24, 15 zł tytułem 23% podatku VAT 3.w zakresie dostaw Butów Specjalistycznych (Trzewików) - PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24a-24b, cena brutto 1 pary : 219, 55 zł. , w tym : kwota netto : 178, 50 zł + kwota 41, 05 zł tytułem 23% podatku VAT.  
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  

85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12
nr.tel  5858748, 5858749, Fax. 5858771 e-mail : sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl    

 OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI  poniżej  30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych  na  :    

  dostawę  elementów umundurowania  dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019.

 
CPV 18330000-1 , 18330000-2,  18800000-7 , 18815000-5.
 

Termin realizacji zamówienia (Termin dostawy) :  najpóźniej do dnia  15. 04. 2019 r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w Sekretariacie SM, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
 
Oferty należy składać w sekretariacie SM  adres jw. do dnia 04.03. 2019 r. do godz. 10. 00.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy SM (pok.104)  adres jw. w dniu  04. 03. 2019r. o godz. 10.05.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Ewa Borkowska  oraz p. Violetta Milewska Referat Logistyki  SM , tel 052 5858 767-766., e-mail : e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl ; sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl.
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wszystkie warunki określone w SIWZ.
 
Zamawiający  dopuszcza do składania ofert częściowych na poszczególne elementy umundurowania.
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

Kryteria  oceny  Ofert oraz ich  znaczenie  :
 

 C – Najniższa  Cena  brutto 1 szt. danego elementu umundurowania  -  60  %    znaczenia 
  J  - Jakość 1 szt. danego elementu umundurowania           -   20 %     znaczenia 
 F – Funkcjonalność  1 szt. danego elementu umundurowania   - 20 %    znaczenia 

WYMAGANE jest złożenie WZORÓW oferowanych elementów umundurowania zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 19.02.2019r. na stronach internetowych : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z bezpłatnym plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z materiałem zdjęciowym) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr. 516004 –N- 2019.
{SIWZ} (173kB) word

Zamawiający  zgodnie z art.38 ustawy PZP w odpowiedzi na pytanie Oferenta z dnia 25.02.br. odpowiada :

Pytanie : W którym miejscu na klapce kieszeni ma być umiejscowiony otwór do montowania emblemartu metalowego tzw. blachy ? Czy możliwe jest przesłanie zdjęcia wyżej wymienionego umiejscowienia ?
 
Odpowiedź : Otwór do montowania emblematu metalowego należy umiejscowić w połowie dolnej części klapki kieszeni ( zgodnie ze załączonym zdjęciem).

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (19 lutego 2019, 15:26:41)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (1 października 2019, 09:05:20)
Zmieniono: Wybór Ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291