zamówienie na:

Dostawę bluz służbowych typu POLAR dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251-2/2019
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 2 września 2019  11:00
wynik postępowania: AWO GRUOP Lizak Karolina z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sępiej 6 , 85-434 Bydgoszcz - Cena brutto 1 szt. Bluzy Służbowej typu POLAR : 94 , 71 zł , w tym : kwota netto : 77, 00 zł + kwota 23% VAT : 17, 71 zł  

STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  85-676  Bydgoszcz
 ul. Leśna  12nr tel.. 5858748, 5858749, FAX. 5858771     

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI  poniżej  30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych  na  :    

  Dostawę  bluz służbowych typu POLAR dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019.  
 
CPV 18330000-0 , 18330000-1.
 

Termin realizacji zamówienia (Termin dostawy) :  najpóźniej do dnia  15. 10. 2019 r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w pok.106, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
 
Oferty należy składać w sekretariacie SM (pok.101) do dnia 02. 09. 2019 r. do godz. 11. 00.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy SM (pok.104)  adres jw. w dniu  02. 09. 2019r. o godz. 11.05.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Ewa Borkowska  oraz p. Violetta Milewska Referat Logistyki  SM , tel 052 5858 767-766., e-mail :

 e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl ; sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl.
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wszystkie warunki określone w SIWZ.
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
Kryteria  oceny  Ofert oraz ich  znaczenie  :
 
 C – Najniższa  Cena  brutto 1 szt. bluzy służbowej typu POLAR          60  %   znaczenia
 J  - Jakość 1 szt. bluzy służbowej typu POLAR                                 20 %    znaczenia
 F – Funkcjonalność  1 szt. bluzy służbowej typu POLAR                    20 %    znaczenia

 
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 19.08.2019r. na stronach internetowych : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z bezpłatnym plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr.  587345 –N- 2019.

{SIWZ} (165kB) word

Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytanie Dostawcy z dnia 26.08.br. 

Pytanie : Materiał techniczny to kordura – taka miękka czy elanobawełna.? 

Odpowiedź  Zamawiającego : Materiał techniczny to elanobawełna , zdjęcia jedynie POGLĄDOWE umieszczone zostały poniżej na stronie Zamawiającego. Jednak nie odzwierciedlają przedmiotu zamówienia bowiem na fotografiach widnieje "stary wzór" bluz polarowych. Wykonawcy winni się kierować szczegółowym OPISEM przedmiotu zamówneia zawartym w treści SIWZ.

{foto1} (3680kB) jpg
{foto2} (3479kB) jpg

Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytanie Dostawcy z dnia 27.08.br. 

Pytanie : Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dostawę polarów o jeden dzień  tj. na 03.09.2019 do godz. 15.00.Trzeba wykonać hafty i emblematy, a to wiąże się z zamówieniem matrycy na każdą rzecz osobno i hafciarnia niestety do czwartku nie zdąży. kurierzy nie dają gwarancji ze do godz. 11:00 dostarcza paczkę dlatego musielibyśmy zrobić wysyłkę w czwartek z dostawą na piątek. Ten jeden dzień i godzina umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na przesunięcie terminu składania ofert, a emblematy muszą być naszyte ale nie muszą to być emblematy SM w Bydgoszczy. Do wzoru muszą być naszyte emblematy , niekoniecznie naszej jednostki.  Wzór musi posiadać naszyteemblematy. 

Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy PZP udziela odpowiedzi na kolejne pytanie Dostawcy z dnia 27.08.br. 

Pytanie : Czy górna kieszonka ma mieć otwór na długopis? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Kieszonka ma być BEZ OTWORU na długopis. 

{OFERTY} (354kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (19 sierpnia 2019, 13:25:18)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (1 października 2019, 09:08:11)
Zmieniono: Wybór Oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 226