zamówienie na:

Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019 .

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251 - 3/2019
wartość: powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów Unijnych
termin składania ofert: 23 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy : „ALFA RADIO”Jarosław Kaźmierczak ul. Polanka 42A, 85-085 Bydgoszcz  Łączna cena brutto wraz z dostawą wszystkich urządzeń oraz ich zaprogramowaniem, instalacją oraz wdrożeniem wynosi kwotę brutto : 190. 563, 90 zł w tym : 154. 930,00 zł netto + kwota 35.633,90 z tytułu podatku VAT. zł.  Okres udzielonej GWARANCJI JAKOŚCI na cały przedmiot zamówienia : 48 m-cy.  Termin realizacji : 21 dni od daty zawarcia Umowy.  

STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12
nr.tel. 5858748, 5858749, FAX. 5858771 
 
 
OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI  
powyżej  30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych  na  : 
  

 budowę systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2019

 
Kod CPV: 32000000-3 . Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjne i podobny.
 
Termin realizacji całości zamówienia :  najpóźniej w ciągu 21 dni od daty podpisania Umowy.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w Sekretariacie SM, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12. Oraz pobrać ze strony internetowej : bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne.

Oferty należy składać w sekretariacie SM (pok.101), do dnia 23.09 2019 r. do godz. 10. 00.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy SM (pok.104)  adres jw. w dniu  23. 09. 2019r. o godz. 10.05.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Ewa Borkowska  oraz p. Robert Kiela Logistyki  SM , tel. 052 5858 767-766., e-mail : e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl ; sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl.
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wszystkie warunki określone w SIWZ.
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania częściowych ani ofert wariantowych.

Kryteria  oceny  Ofert oraz ich  znaczenie  :
 


  Najniższa łączna Cena brutto  :  60 % 
   Najkrótszy Termin realizacji     : 30 %
   Gwarancja  : 10 % 


Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 09.09.2019r. na stronach internetowych : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z bezpłatnym plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr.  595135-N-2019.

{SIWZ} (366kB) word

{Otwarcie} (655kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (9 września 2019, 14:51:55)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (8 października 2019, 12:44:45)
Zmieniono: WYNIK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234