zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie okresowej obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych Straży Miejskiej w roku 2020.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony Ofertowy
nr sprawy: L-251-5/2019
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 28 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy : "MOTO BUDREX” Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz. , która okazała się najtańsza zgodnie z treścią złożonej Oferty.  
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12
 tel. 5858748, 5858749, fax. 5858771 
 
OGŁASZA   PRZETARG     O  WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA poniżej RÓWNOWARTOŚCI   
kwoty 30.000  euro oraz poniżej stosownych progów unijnych na:
 
  wykonywanie usług w zakresie okresowej obsługi technicznej i napraw pojazdów służbowych
 Straży Miejskiej  w roku 2020. 

(CPV) :  CPV : 50112100-3, 50112100-4 .

Termin realizacji zamówienia : 12 m-cy  - w okresie  od 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach
Oferty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej, do dnia 28. 10. 2019r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Straży Miejskiej  adres jw. w dniu  28.10. 2019r. o godz. 10.05.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Tadeusz Badowski – kwestie techniczne  oraz p. Ewa Borkowska oraz p. Robert Kiela –
Referat Logistyki  SM  tel. (052) 5858 766-767. w dni powszednie w godz..8.00-14.00
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni zgodnie z SIWZ oraz spełniający wszystkie pozostałe  wymagania określone w bezpłatnych SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert  wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
           
          Kryteria  oceny  Ofert i ich znaczenie :
 
·         C OT -   łączna cena ryczałtowa brutto wykonania przeglądów OT składająca się z zaoferowanych cen jednostkowych dla każdej marki  pojazdu Zamawiającego : 5  %    znaczenia
·         C Opel Vivaro – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów Opel Vivaro 2.0 TDi  i 2.5TDi  :  10  %  znaczenia 

·         C Qubo  – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów Fiat Qubo1.4 benz  :   15 %  znaczenia 

·         C Dacia Dokker  + Dacia Duster   – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów Dacia Dokker 1.6 benz  + Dacia Duster 1.6 benz   
         :  10 %   znaczenia 

·         C Fiat Panda 1.2 + Fiat Seicento 1.1     – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów Fiat Panda 1.2 + Fiat Seicento 1.1  :  5 %   znaczenia 

·         C Skoda Fabia  – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów  Skoda Fabia1.4  - 5 %   znaczenia 

·         C Ford Transit Connect  – łączna cena ryczałtowa wybranych usług i części zamiennych przy naprawach pojazdów  Ford Tr. Connect 1.5D:   5 %   znaczenia  
  
·         C RH   - ogólna  najniższą cena  ryczałtowa brutto 1 roboczogodziny pozostałych usług naprawczych pojazdów Zamawiającego  :    45  %   znaczenia
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 14.10.2019r. na stronach internetowych :www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr: 609627-N-2019. 
 
Zamawiający zastrzega , iż zgodnie z art. 70 ¹ § 3 k.c. warunki  przetargu mogą być zmienione lub odwołane, a sam przetarg unieważniony bez podawania przyczyny.

{SIWZ} (281kB) word
{Otwarcie} (858kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (14 października 2019, 13:01:39)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (25 listopada 2019, 10:44:58)
Zmieniono: WYNIK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234