zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw (ON , benzyny PB95) dla pojazdów służbowych SM w roku 2020r.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251 - 6/2019
wartość: powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy : "OLKOP" Sp. z o.o. , Frydrychowo , 87-410 Kowalewo Pomorskie Stacja dystrybucji w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 282. Zaoferowane ceny netto i brutto : cena brutto jednego litra Oleju Napędowego : 4, 90 zł , w tym 3, 98 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 92 zł ; cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 : 4, 90 zł , w tym 3, 98 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 92 zł ; stały kwotowy upust brutto na 1 litrze ON/Pb95 : 0, 09 zł.  

STRAŻ MIEJSKA W BYDGOSZCZY
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12 
nr tel. (052) 5858748, 5858749, fax. 5858771 

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  PRZEKRACZAJĄCEJ   WYRAŻONĄ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚĆ  30.000 euro  
oraz poniżej stosownych progów unijnych na : 
 
 Sukcesywne  dostawy paliw (ON , benzyny PB95) dla pojazdów służbowych SM w roku 2020r.


CPV  :  09.13.21.00-04 - Benzyna bezołowiowa  ,  09134100-8 – Olej Napędowy , 
09134200-9 - Paliwo diesla

Termin realizacji zamówienia : sukcesywne dostawy od  01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w siedzibie Zamawiającego (pok.106) oraz pobrać w formie pliku ze strony: www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl./zamowieniapubliczne 
 
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie SM  do dnia   02. 12. 2019 r. do godz. 11.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw  SM  adres jw. w dniu  02. 12. 2019r. o godz. 11.05.


Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest : p. Ewa Borkowska oraz Robert Kiela -Referat Logistyki SM , tel.(052) 5858 766-76, e-mail :sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl  ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie  art. 24 oraz spełniający warunki  określone w art. 22 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

Kryteria oceny ofert : 

 C Pb95+ON – Najniższa łączna cena brutto 1l. ON i 1 l.benzyny Eurosuper PB95 : 60 %                                                                                                                                        

U - Stały kwotowy Upust (Rabat Cenowy)  brutto w zł na 1 litrze  ON/Pb95  :  40 % 
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z pkt. XI SIWZ.
 
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 18.11.2019r. na stronach internetowych  : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne oraz BZP: www..uzp.gov.pl. pod numerem : 623546 –N- 2019 oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń .
metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (18 listopada 2019, 10:31:39)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (24 grudnia 2019, 10:23:57)
Zmieniono: WYNIK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 265