REALIZOWANE PROGRAMY -galeria


 Zdjęcie
"Bezpieczna Szkoła"


Programy Straż Miejska w Bydgoszczy realizowane są m.in. w oparciu o „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, przyjęty Uchwałą Nr X/195/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003   
                 
                  
       


Celem przedmiotowych programów oraz wszystkich działań Straży   
    Miejskiej w Bydgoszczy jest stopniowa poprawa stanu bezpieczeństwa i 
                          porządku publicznego w Bydgoszczy.

 Zdjęcie Działalność profilaktyczna bydgoskiej straży miejskiej

TABELE: (48kB) word Zdjęcie
"Dzien ziemniaka" połączony z zajęciami dotyczacymi bezpieczeństwa zrealizowany dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 20 w Bydgoszczy

 
 
                

 

   I.  Miejski Program Prewencyjno –Profilaktyczny
                              „Bezpieczna Szkoła”
 
      Powyższy program powstał w dniu 12 sierpnia 2003 roku w wyniku  
      podpisana  porozumienia pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w 
    Bydgoszczy a Komendantem Straży Miejskiej w Bydgoszczy w sprawie
         sposobu współpracy Policji i Straży Miejskiej w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży na terenie 
 miasta Bydgoszczy. Realizowany jest dwutorowo, poprzez tzw. prewencję
  przyszkolną oraz profilaktykę kryminalną i podprogramy ogólno-społeczne. 
 
Zdjęcie1)   Prewencja przyszkolna


a) Główne kierunki działań prewencyjnych;
 
Zdjęcie- eliminowanie na terenie i okolic szkół wszystkich przejawów przestępstw i demoralizacji nieletnich 
- podejmowanie  systematycznych  działań  prewencyjnych na terenie i w  okolicach bydgoskich placówek oświatowych. (objęcie służbą patrolową parków, skwerów, przystanków MZK, pobliskich ulic, budynków, klatek schodowych, sklepów, itp.
- ścisłe współdziałanie w zakresie Zdjęciedziałań prewencyjno profilaktycznym oraz wymiana informacji między strażą miejską i policją,
- realizacja profilaktyki kryminalnej,
- współpraca z dyrekcjami szkół, pedagogami oraz pozostałym gronem pedagogicznym Szkoły
- prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa i sprawozdawczości z podjętych działańb) Priorytetowe traktowanie zgłoszeń na numery alarmowy „112" „997" „986" dotyczących zakłócenia  porządku i    bezpieczeństwa   w  bydgoskich    placówkach  oświatowych.
 
ZdjęcieW związku z tym, że Miejskie Program Prewencyjno-Profilaktyczny „Bezpieczna Szkołą" jest jednym z priorytetów działań Straży Miejskiej w Bydgoszczy, tego typu zgłoszenia są traktowane w sposób szczególny. Szybkie reagowanie służby dyżurnej pozwala podjąć odpowiednie działania bez zbędnej zwłoki i skierować w miejsce zdarzenia najbliższy patrol Straży Miejskiej, Policji lub patrol wspólny tych jednostek  Dyżurni Policji i Straży, przyjmując zgłoszenie dotyczące zakłóceń spokoju i porządku na terenie i wokół placówek edukacyjnych będą mogli dysponować zmotoryzowanymi patrolami obydwu formacji.
 
c) Zabezpieczanie imprez organizowanych przez bydgoskie szkoły (dyskotek, zabaw andrzejkowych lub karnawałowych, turniejów i mityngów sportowych oraz innych imprez okolicznościowych)

Zabezpieczanie imprezy odbywa się Zdjęciena wniosek organizatora (dyrekcji szkoły) zgłoszony do Straży Miejskiej lub Policji Za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas imprezy odpowiedzialny jest właściwy terytorialnie w SM kierownik referatu, w Policji naczelnik sekcji prewencji. Do nich będzie należało wybór formy zabezpieczenia (stała obecność strażników lub policjanta  na imprezie lub kontrole doraźne) oraz wielkość sił niezbędnych do zrealizowania zadania.
 
Zdjęcie2) Profilaktyka kryminalna

Profilaktyka ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomościZdjęcie dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków. Spotkania z uczniami szkół poświęcone bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich służy również zwiększeniu zaufania dzieci i młodzieży do Policji i Straży Miejskiej.Tematy najczęściej prowadzonych zajęć profilaktycznych przez strażników miejskich:

- Odpowiedzialność prawna nieletnich,Zdjęcie- Zachowywanie się w sytuacjach zagrożeń,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Przemoc i agresja w szkole,
- Bezpieczne ferie,
- Bezpieczne wakacje,
- Obcy niebezpieczny,
- Środki pirotechniczne, zagrożenia i prawo,
- Zwierzęta nasi przyjaciele,
- Zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania,
- Cyberprzemoc – pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna,
- Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa komputerowe.

ZdjęcieForma i zakres profilaktyki kryminalnej  każdorazowo ustalany jest i realizowany wspólnie z dyrekcją i pedagogiem szkoły.
 
Tematy zajęć, dopasowane są od wieku  dzieci i młodzieży oraz uwzględniają problemy występujące na terenie danej placówki szkolnej.

 

ZdjęciePoprzez profilaktykę  zwracamy również uwagę na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, które byłoby  wolne od alkoholu i narkotyków oraz które położyły by nacisk na możliwości wskazania własnej aktywności w czasie wolnym przez samą młodzież.
 
Naszą profilaktyką uzupełniamy istniejące już w szkołach programy zajęć pozalekcyjnych.
  
Zdjęcie3) „Rodzina, Szkoła, Środowisko"

Celem  działania ma być zapobieżenie u podstaw najdrobniejszym przejawom patologii i demoralizacji występujących wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Najczęściej występujące problemy:

♦  przemoc w rodzinie,
♦  przemoc w szkole,
♦  agresja środowiska w którym przebywa młody człowiek,
♦  uzależnienie od środków odurzających,
♦  alienacja
 
Cel można osiągnąć poprzez ścisłą współpracę Straż Miejskiej i Policji z następującymi instytucjami:

-  Sąd Rodzinny,
-  Kuratorzy Sądowi ds. Nieletnich,
-  Policyjna Izba Dziecka,
-  Pogotowie Opiekuńcze,
-  Rady Osiedli,
-  Młodzieżowe Domy Kultury,
-  Parafie,
-  inne stowarzyszenia i organizacje mające w swych zadaniach statutowych obowiązek udzielania pomocy osobom uzależnionym i poszkodowanym  

Aby skutecznie rozwiązać problem występujący w szkole proponujemy utworzenie na terenie danej placówki Szkolnej Grupy Konsultacyjnej ( SGK).

Wspólna praca zaangażowanych podmiotów w SGK  ma polegać m. in. na:

- zapoznaniu się z indywidualnym problemem dziecka,
- ocenie rozmiaru tego problemu,
- możliwości jego rozwiązania oraz wspólnym ustaleniu najlepszego rozwiązania dla dziecka.
 
Taki schemat pracy SGK przyczynić się ma do:

- rozwiązywania indywidualnych problemów życiowych dzieci i młodzieży,
- diagnozowania sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach oraz całej szkole,
- konfrontacji informacji tzw. „szkolnych" z informacjami z zewnątrz i podjęcia własnych decyzji,
- prowadzenia działań uświadamiających rodziców, dzieci, młodzieży oraz nauczycieli dotyczących konkretnych trudności wychowawczych,
- poznania przyczyn, eliminacji skutków, inspiracji w uaktywnianiu twórczym dzieci i młodzieży.
 
Zdjęcie4)  Spotkania pedagogów szkolnych
 
Celem spotkań ma być przede wszystkim wymiana informacji na temat występujących zagrożeń na terenie danej placówki oświatowej oraz przedstawienie przez SM i Policję sposobu i formy podejmowanych działań prewencyjno- profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występującego  zagrożenia.

Spotkania z pedagogami szkolnymi po przez wymianę doświadczeń i współpracę z zaproszonymi instytucjami  mają doprowadzić do wypracowania najlepszego sposobu i formy przeciwdziałania i zapobiegania przestępstw i demoralizacji nieletnich w naszym mieście.
 
 
   IV. Programy i akcje  ogólno-społeczne realizowane
           przez Straż   Miejską w Bydgoszczy w ramach
                       programu „Bezpieczna Szkoła”


Zdjęcie1) Program „Serce na start”.
 
W roku szkolnym 2004/2005 Straż Miejska w Bydgoszczy rozpoczęła działania w ramach pilotażowego programu „ABC Pierwszej Pomocy". Realizacja programu, odbywa się przy współudziale, Kliniki Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bydgoszczy. Obecnie program jest kontynuowany wspólnie z fundacją „Świat Dzieciom” pod nową nazwą „Serce na Start”. Na gruncie polskim jest to przedsięwzięcie pionierskie.
Straż Miejska w Bydgoszczy jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojego programu profilaktycznego zagadnienia z tej dziedziny. Aby skutecznie i dobrze przekazywana była wiedza na ten temat część strażników odbyło wielogodzinne szkolenia z zakresu udzielania pomocy medycznej w przypadku zatrzymania krążenia, braku oddechu, krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych, złamań, oparzeń oraz drgawek.  Straż  czerpała również  doświadczenia z programu  Heartstart, realizowanego w Wielkiej Brytanii przez British Resuscitation Council - Brytyjską Radę Resuscytacji oraz British Heart Foundation - Brytyjską Fundację Serca.
Programu skierowany jest do dzieci w wieku 5-15 lat oraz dla ich nauczycieli i pedagogów. Głównym zadaniem programu jest kształtowanie zachowań i postaw w sytuacjach zagrożenia życia, wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Dzieci i młodzież szkolona jest w cyklu czterogodzinnym . Pierwsza godzina poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym. Strażnik prowadzący zajęcia na tej godzinie porusza zagadnienia dotyczące przyczyn i miejsc w których najczęściej dochodzi do wypadku oraz uczy w jaki sposób zachowując bezpieczeństwo własne i osoby ratowanej udzielać skutecznie pierwszej pomocy. Kolejne trzy godziny lekcyjne, prowadzone ze studentami Kliniki Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, są zajęciami praktycznymi polegającymi na ćwiczeniach, każdego z uczestników szkolenia, zasad wykonywania prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z i bez użycia defibrylatora. Ćwiczenia odbywają się na fantomach i z użyciem ćwiczebnego defibrylatora  a zasady tłumaczone są, dla lepszego zrozumienia, z zastosowaniem tablic instruktorskich. 
 
 

Zdjęcie2) Program „Stop 18 – nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych
                                   
niepełnoletnim osobom”
 
Straż Miejska w Bydgoszczy bierze aktywny udział w programie od 2006 roku. Głównym celem programu jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Cel ten jest realizowany przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz prawa sprzedawców do żądania okazania dokumentów potwierdzających pełnoletniość. W ramach prowadzonego programu strażnicy przekazują właścicielom i sprzedawcom placówek handlowych ulotki i naklejki informujące o zakazie sprzedaży tytoniu osobom do lat 18. Strażnicy prowadzą również zajęcia profilaktyczne w szkołach w trakcie których informują dzieci i młodzież o szkodliwości palenia tytoniu.

Zdjęcie3) Program: „Bezpieczeństwo - oczekiwania, działania i  
                                              rzeczywistość"

 
Program od listopada 2007 roku Straż Miejska realizuje wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei i Maltańską Służbą Medyczną. Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2007/2008 pilotażowo w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr l a w roku 2008/2009 również w Liceum Ogólnokształcącym nr 8, Zespole Szkół Ogrodniczych oraz w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy polegają na przeprowadzaniu cyklicznych raz w miesiącu spotkań z młodzieżą szkolną oraz na szkoleniu nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w programie. Głównym celem realizacji programu jest zapobieganie zachowaniom związanym z naruszaniem nietykalności cielesnej, godności i czci osoby; eliminowanie zachowań agresywnych; edukacja w zakresie sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu, zdrowiu oraz mieniu; promowanie zachowań bezpiecznych i zdrowego stylu życia.
 

Zdjęcie4) Program „Zapobieganie powstawaniu przestępstw i  demoralizacji nieletnich poprzez właściwe zrozumienie słowa tolerancja"
 
Realizowany jest przez Straż Miejską od października 2008. Głównym  celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie i okolicy szkoły po przez uświadomienie młodzieży, rodzicom i gronu pedagogicznemu konieczność reagowania i nietolerowania wszystkich przejawów przestępstw i demoralizacji nieletnich. Profilaktyka prowadzona w formie warsztatów, debat czy wykładów ma uzmysłowić że bezpieczeństwo nas wszystkich zależy nie tylko od sprawności działania wszystkich służb do tego powołanych ale również od ich postawy i prawidłowego zrozumienia takich słów jak tolerancja, równouprawnienie, wolność. Dla lepszego zrozumienia trudnych zagadnień tematycznych dotyczących prawa karnego, w trakcie realizacji programu wykorzystujemy szkoleniowy materiał filmowy w całości wykonany przez nas przy współpracy z KMP Bydgoszcz oraz Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Bydgoszczy.


Zdjęcie5)  Program „Internet – możliwości i zagrożenia”.
 
Realizowany jest przez Straż Miejską od listopada 2008. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ich rodziców i grona pedagogicznego. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi na problematykę zagrożeń wynikającą z posługiwania się Internetem i komputerem. Mają również nauczyć wszystkich świadomego i bezpiecznego korzystania z internetowego źródła wiedzy. Po przez zajęcia profilaktyczne odpowiednio dopasowane do grupy wiekowej realizujemy następujące zagadnienia tematyczne:
-Cyberprzemoc – pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna, badania poświęcone skali
 zjawiska, następstwa stosowania, sposoby obrony.
-Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa komputerowe.
-Zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania.
-Dla klas 1-3 Szkół Podstawowych - zasady bezpieczeństwa w Internecie.
Podczas wszystkich zajęć profilaktycznych wykorzystujemy materiały filmowe obrazujące dane zagrożenie oraz przygotowane przez nas prezentacje multimedialne. 
 

Zdjęcie6) Akcja  „Bezpieczeństwo nad wodą"
 
W 2007 roku Straż Miejska w Bydgoszczy przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo”. Program realizowany był wspólnie z fundacją „Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji”, która zaopatrzyła nas w niezbędne materiały potrzebne do szkolenia tj. scenariusze zajęć edukacyjnych, płyty CD oraz kasety HVS. Obecnie w maju i w czerwcu co roku prowadzimy akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczeństwo nad wodą. Skierowana ona jest o dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Profilaktyka prowadzona  przez funkcjonariuszy straż na jednej godzinie lekcyjnej ma na celu uświadomienie uczniom związku między skokiem do wody a niepeł­nosprawnością oraz ma przypomnieć uczniom zasad bezpieczeństwa nad wodą. Ponadto ma za zadanie kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych pod­czas pobytu nad wodą. Kolejnym zadaniem akcji jest motywowanie uczniów do unikania okoliczności sprzyjających za­chowaniom ryzykownym nad wodą. Ma poszerzać wiedzę na temat miejsc niebezpiecznych dla oddania skoku do wody oraz  sytuacji sprzyjających nie­szczęśliwym skokom do wody. Akcja ma również uwrażliwić uczniów na obowiązek niesienia pomocy ofiarom wy­padku, w tym także brawurowych skoków do wody. 
 

Zdjęcie7)  Akcja „Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”
 
Celem akcji jest, po przez wspólną zabawę, uczenie młodego człowieka podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz umiejętności zagospodarowywania swojego czasu wolnego, jak również  zapewnienie dzieciom takich atrakcji, na które nie zawsze mogą pozwolić sobie ich rodzice. Wychodząc z inicjatywą działania na rzecz dzieci pragniemy zjednoczyć jak największą grupę osób i instytucji mogących w jakikolwiek sposób umilić czas wolny  w czasie ferii. 
 
Zdjęcie8)  Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz...!"
 
Organizowany od 2007r. coroczny konkurs ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego, bez alkoholu i narkotyków, oraz na możliwości wykazania własnej aktywności. Współorganizatorami konkursu oprócz Straży Miejskiej jest Policja, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Zespół Szkół Ogólnokształcących   nr 7 w Bydgoszczy.  Konkursy organizowane są w kategorii literackiej, muzycznej, plastycznej i fotograficznej.
 


Wytworzył: Elżbieta Krzyżańska (9 lutego 2010)
Opublikował: Elzbieta Krzyzanska (9 lutego 2010, 14:38:02)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pogorzelski - informatyk (9 listopada 2012, 10:35:44)
Zmieniono: Bezpieczna Dzielnica

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij