Struktura SM

Organizacja Straży Miejskiej w Bydgoszczy opiera się na Uchwale Nr XXI/527/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bydgoszczy, która wydana została na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

Na podstawie wyżej wymienionej uchwały strukturę wewnętrzną naszej jednostki tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Referat Północ,
2) Referat Południe,
3) Referat Koordynacji Służby,
4) Referat Wykroczeń,
5) Referat Konwojowo – Ochronny,
6) Referat Profilaktyki,
7) Referat Organizacji, Kadr i Szkolenia,
8) Zespół Finansowy,
9) Zespół Kontroli i Analiz,
10) Inspektor Ochrony Danych,
11) Służba BHP,
12) Radca Prawny,

Referatami kierują Kierownicy. Główny Księgowy kieruje Zespołem Finansowym. Referaty mogą dzielić się na jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy. Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres ich działania określa Komendant w drodze zarządzenia.

Do zakresu działania Referatów Północ i Południe w szczególności należy:
1) organizowanie służby patrolowo – interwencyjnej,
2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń i przestępstw oraz ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
4) kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
5) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
6) doprowadzenie osób nietrzeźwych do  izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
7) rozpoznanie zagrożeń i analizowanie danych na temat zjawisk oraz zdarzeń wywierających wpływ na stan ładu i porządku publicznego w dzielnicach stanowiących rejony służbowe referatów,
8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na poczucie porządku i bezpieczeństwa publicznego, tj. Radami Osiedli, Rejonami Obsługi Mieszkańców Administracji Domów Miejskich i spółdzielniami mieszkaniowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołami oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
9) udzielanie asysty w ramach ustawowych upoważnień,
10) zapewnienie ładu i porządku w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania oraz wdrażanie programów edukacji, profilaktyki i prewencji,
11) prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych zmierzających do ochrony estetyki w miejscach publicznych oraz interweniowanie w zakresie indywidualnych spraw i skarg mieszkańców,
12) współpracowanie z właściwymi miejscowo komisariatami Policji, szczególnie w zakresie:
  a) koordynowania dyslokacji patroli oraz uczestniczenia we wspólnych patrolach,
  b) organizowania działań porządkowych, wspólnych akcji, zabezpieczenia imprez i meczów,
  c) współdziałania przy zabezpieczaniu miejsca popełnienia przestępstwa i wykroczenia katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,
13) inicjowanie i dokumentowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
14) realizacja programów prewencyjnych oraz tworzenie we współpracy z organami samorządu terytorialnego, Policją, organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych,
15) realizacja programów prewencyjnych,
16) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
17) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
18) wykorzystanie psów służbowych w służbie patrolowej oraz do zabezpieczenia imprez masowych.

Do zakresu działania Referatu Koordynacji Służby w szczególności należy:
1) sporządzanie ogólnych dyslokacji dla całego miasta na podstawie informacji o planowanych imprezach, zgromadzeniach, stanach zagrożenia w poszczególnych rejonach miasta, zgłoszeniach obywateli oraz na podstawie informacji z narad i spotkań,
2) zapewnienie całodobowej służby dyżurnej zapewniającej zachowanie ciągłości pracy oraz gotowości do skutecznej ochrony porządku i prawidłowej reakcji na zgłoszenia,
3) zapewnienie sprawnego koordynowania siłami Straży, szczególnie w przypadku realizacji zadań wymagających podjęcia współpracy więcej niż jednego referatu,
4) inicjowanie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje związane z ochroną spokoju i porządku publicznego,
5) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Straży zdarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, albo porządku publicznego, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Straży i innych służb na takie sygnały lub zagrożenia,
6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach w zakresie pełnienia służby,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.

Do zakresu działania Referatu Wykroczeń w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw o wykroczenia, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu dotyczącego realizacji zadań przez referat,
3) kontrola palenisk oraz pobieranie próbek popiołu do badań laboratoryjnych,
4) współpraca z BZGOK w zakresie kontroli gospodarki odpadami.

Do zakresu działania Referatu Konwojowo – Ochronnego w szczególności należy:
1) organizowanie i wykonywanie czynności ochronnych obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
2) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
3) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej biur i innych pomieszczeń oraz sprawowanie dozoru nad magazynem broni i samochodami parkującymi na terenie głównej siedziby Straży,
4) obsługa video monitoringu, w tym:
  a) aktywne i bieżące obserwowanie miejsc objętych kontrolą,
  b) reakcja na wydarzenia, w których doszło lub może dojść do zdarzenia o charakterze kryminalnym, drogowym lub do naruszenia spokoju, ładu i porządku publicznego,
  c) bieżące informowanie służby dyżurnej o zaobserwowanych wydarzeniach mogących mieć wpływ na zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  d) monitorowanie i przygotowanie informacji, sprawozdań praz innych materiałów dotyczących funkcjonowania video monitoringu oraz uzyskiwanych efektów.

Do zakresu działania Referatu Profilaktyki w szczególności należy:
1) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych,
2) współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Bydgoszczy w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień,
3) koordynowanie działań profilaktycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Straży,
4) zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
5) współpraca z Komendą Miejską Policji przy realizacji profilaktyki szkolnej i społecznej,
6) inicjowanie i udział w akcjach ogólnospołecznych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,
7) wykorzystanie psów służbowych w profilaktyce.

Do zakresu działania Referatu Organizacji, Kadr i Szkolenia w szczególności należy:
1) zapewnienie obsługi Straży w zakresie spraw kadrowych oraz medycyny pracy,
2) prowadzenie całości spraw związanych z aktami osobowymi, rozliczaniem czasu pracy, przyjmowaniem nowych pracowników, zwalnianiem z pracy,
3) ewidencjonowanie legitymacji służbowych, upoważnień do wykonywania kontroli, oraz przyznanych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych,
4) opiniowanie i przygotowywanie decyzji o ukaraniu bądź wyróżnianiu pracowników,
5) zapewnienie aktualizacji okresowych ocen pracy i kwalifikacji pracowników,
6) realizacja zadań dotyczących wydatków w zakresie szkoleń, podróży służbowych, medycyny pracy, usług pocztowych oraz zawierania umów o pracę oraz umów na użytkowanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych,
7) przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących regulaminu jednostki, regulaminu pracy i wynagrodzenia, struktury organizacyjnej, obiegu dokumentów, spraw archiwalnych, spraw pracowniczych,
8) organizacja szkoleń dla pracowników Straży,
9) zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej oraz funkcji reprezentacyjnych Straży,
10) organizacja obiegu dokumentów oraz archiwum w Straży,
11) aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zatrudnienia,
12) prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13) prowadzenie obsługi Straży w zakresie zaopatrywania w druki mandatów karnych oraz ich ewidencji, wydawania i rozliczania z właściwymi instytucjami,
14) ewidencja grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego w komputerowym systemie finansowo-księgowym Urzędu Miasta Bydgoszczy,
15) przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych w zakresie dotyczącym realizowanych zadań  przez referat,
16) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania logistyki,
17) przygotowywanie ocen, analiz, informacji dotyczących zaopatrzenia Straży,
18) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Straż zamówień publicznych,
19) współdziałanie z radcą prawnym w zakresie realizacji zadań,
20) prowadzenie ewidencji oraz obsługi organizacyjno-technicznej środków łączności, sieci radiofonicznej oraz infrastruktury i wyposażenia Straży,
21) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
22) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej w zakresie gospodarki taborem samochodowym,
23) realizowanie spraw związanych z zaopatrzeniem Straży w niezbędne wyposażenie,
24) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu udzielonych zamówień publicznych oraz innej wymaganej przepisami sprawozdawczości,
25) zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym, kontami pocztowymi,
26) utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i GPS,
27) prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych,
28) Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych zadań w szczególności w zakresie: stanu majątkowego oraz zamówień publicznych.

Do zakresu działania Zespołu Finansowego w szczególności należy:
1) przygotowywanie projektu planu finansowego Straży,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Straży w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) sporządzanie analiz w zakresie realizacji planu finansowego Straży,
5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
6) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom Straży,
7) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów prawa dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
8) realizowanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla głównych księgowych jednostek budżetowych.

Do zakresu działania Zespołu Kontroli i Analiz w szczególności należy:
1) kontrola prawidłowości kierunków działania, doboru środków oraz wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Straży, a także wykonywania obowiązków służbowych przez strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w tych komórkach,
2) sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych,
3) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
4) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Straży oraz sprecyzowanie zaleceń w celu zapobiegania i eliminowania ich powstawania,
5) przygotowywanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów dotyczących funkcjonowania Straży,
6) bieżąca ocena efektywności służby patrolowo-interwencyjnej,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
8) informowanie opinii publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu o zamierzeniach i działaniach Straży. Administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizowanie jego treści w zakresie nie wyznaczonym dla innych komórek organizacyjnych Straży.

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:
1) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Straży zasad ochrony danych osobowych,
2) zbieranie informacji o wszystkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
3) informowanie Komendanta Straży o wszystkich przypadkach naruszania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
4) przeprowadzanie szczegółowej analizy prowadzącej do określenia przyczyn naruszenia zabezpieczenia danych osobowych oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości,
5) informowanie o stwierdzeniu naruszenia zasad ochrony danych osobowych właściwych podmiotów,
6) podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie dostępu do danych osobowych osobom niepowołanym w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
7) przeprowadzanie sprawdzianów stopnia znajomości przepisów o ochronie danych osobowych u pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Do zakresu działania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w Straży, prowadzenie postępowań powypadkowych, szkoleń, kontroli oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bhp, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do zakresu działania Radcy Prawnego w szczególności należy:
1) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
2) udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
3) opiniowanie:
  a) wewnętrznych aktów prawnych oraz umów zawieranych przez Straż,
  b) spraw indywidualnych,
  c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami,
  g) zawarcie ugody w sprawach majątkowych,
  h) umorzenia wierzytelności.
4) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Straży,
5) uczestniczenie w prowadzonych przez Straż rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów,
6) nadzór prawny nad egzekucją należności Straży,
7) występowanie w charakterze pełnomocnika Straży w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

metryczka


Wytworzył: rk (19 lipca 2005)
Opublikował: Robert Kiela (19 lipca 2005, 15:37:55)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Bereszyński - rzecznik (6 marca 2020, 11:31:26)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34113