Struktura SM

Organizacja Straży Miejskiej w Bydgoszczy opiera się na Uchwale Nr XXII/413/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bydgoszczy, która wydana została na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).
 
Na podstawie wyżej wymienionej uchwały strukturę wewnętrzną naszej jednostki tworzą następujące komórki organizacyjne:
 
1) Referat Koordynacji Służby,
2) Referat Śródmieście,
3) Referat Szwederowo,
4) Referat Fordon,
5) Referat Błonie,
6) Referat Profilaktyki i Prewencji,
7) Referat Wykroczeń,
8) Referat Obsługi, Kadr i Szkolenia,
9) Referat Konwojowo-Ochronny,
10) Referat Kontroli i Analiz,
11) Referat Logistyki,
12) Zespół Finansowy,
13) Pełnomocnik Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy  ds. Kontroli Zarządczej oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
14) Radca Prawny,
15) Służba BHP.
 
Referatami kierują Kierownicy. Główny Księgowy kieruje Zespołem Finansowym. Referaty mogą dzielić się na jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy. Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres ich działania określa Komendant w drodze zarządzenia.
 
 
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie swej właściwości,
2) przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw przekazywanych do realizacji przez zwierzchników służbowych,
3) opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych,
4) przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia zwierzchników służbowych,
5) współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi.
 
 
Do zakresu działania Referatów Śródmieście, Szwederowo, Błonie i Fordon w szczególności należy: 
1) organizowanie służby patrolowo-interwencyjnej,
2) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń i przestępstw oraz ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
4) kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
5) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do PPON lub miejsca ich zamieszkania,
7) rozpoznawanie zagrożeń i analizowanie danych na temat zjawisk oraz zdarzeń wywierających wpływ na stan ładu i porządku publicznego w dzielnicach stanowiących rejony służbowe referatów,
8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na poczucie porządku i bezpieczeństwa publicznego, tj. Radami Osiedli, Rejonami Obsługi Mieszkańców Administracji Domów Miejskich i spółdzielniami mieszkaniowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kościołami oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
9) udzielanie asysty w ramach ustawowych upoważnień,
10) zapewnienie ładu i porządku w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania oraz wdrażanie programów edukacji, profilaktyki i prewencji,
11) prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych zmierzających do ochrony estetyki w miejscach publicznych oraz interweniowanie w zakresie indywidualnych spraw i skarg mieszkańców,    
12) współpracowanie z właściwymi miejscowo komisariatami Policji, szczególnie w zakresie:
a) koordynowania dyslokacji patroli oraz  uczestniczenia we wspólnych patrolach
b) organizowania działań porządkowych, wspólnych akcji, zabezpieczenia imprez 
i meczów,
c) współdziałania przy zabezpieczaniu miejsca popełnienia przestępstwa i wykroczenia, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,
13) inicjowanie i dokumentowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
14) realizacja programów prewencyjnych oraz tworzenie we współpracy z organami samorządu terytorialnego, Policją, organizacjami  i instytucji pozarządowymi programów prewencyjnych,
15) realizacja programów prewencyjnych,
16) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
17) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 
 
Do zakresu działania Referatu Koordynacji Służby w szczególności należy:
1) sporządzanie ogólnych dyslokacji dla całego miasta na podstawie informacji o planowanych imprezach, zgromadzeniach, stanach zagrożenia w poszczególnych rejonach miasta, zgłoszeniach obywateli oraz na podstawie informacji z narad i spotkań,
2) zapewnienie całodobowej służby dyżurnej zapewniającej zachowanie ciągłości pracy oraz gotowości do skutecznej ochrony porządku i prawidłowej reakcji na zgłoszenia,
3) zapewnienie sprawnego koordynowania siłami Straży, szczególnie w przypadku realizacji zadań wymagających podjęcia współpracy więcej niż jednego referatu,
4) inicjowanie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje związane z ochroną spokoju i porządku publicznego,
5) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Straży o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, albo porządku publicznego, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Straży i innych służb na takie sygnały lub zagrożenia,
6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach w zakresie pełnienia służby,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
 
 
Do zakresu działania Referatu Konwojowo–Ochronnego w szczególności należy:
1) organizowanie i wykonywanie czynności ochronnych obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
2) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
3) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej biur i innych pomieszczeń oraz sprawowanie dozoru nad magazynem broni i samochodami parkującymi na terenie głównej siedziby Straży,
4) obsługa video monitoringu, w tym:
a) aktywne i bieżące obserwowanie miejsc objętych kontrolą,
b) reakcja na wydarzenia, w których doszło lub może dojść do zdarzenia o charakterze kryminalnym, drogowym lub do naruszenia spokoju, ładu i porządku publicznego,
c) bieżące informowanie służby dyżurnej o zaobserwowanych wydarzeniach mogących mieć wpływ na zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
d) monitorowanie i przygotowanie informacji, sprawozdań oraz innych materiałów dotyczących funkcjonowania video monitoringu oraz uzyskiwanych efektów,
 
 
Do zakresu działania Referatu Wykroczeń w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw o wykroczenia, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
2) wykonywanie kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń rejestrujących  samoczynnie.
3) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu dotyczącego realizowanych zadań przez referat.
 
 
Do zakresu działania Referatu Profilaktyki i Prewencji  szczególności należy:
1) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych
2) współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami  i organizacjami działającymi na terenie miasta Bydgoszczy w zakresie profilaktyki społecznej  oraz profilaktyki uzależnień,
3) koordynowanie działań profilaktycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne straży,
 
            Do zakresu działania Pełnomocnika Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy ds. Kontroli Zarządczej i Ochrony Informacji Niejawnych  w szczególności należy:
1) dokonywanie oceny celowości zapotrzebowania na zakup towarów i usług,
2) analiza prowadzonych postępowań skargowych, wyjaśniających oraz ustaleń kontroli wewnętrznej w zakresie oceny wniosków w kontekście ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Straży Miejskiej w Bydgoszczy,
3) dokonywanie analizy i ocen w zakresie prawidłowości istniejących procedur oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji pojawiających się niekorzystnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie organizacji,
4) inicjowanie kontroli,
5) określanie szczegółowych zasad  wprowadzania  kontroli zarządczej  oraz jej usprawnień,
6) prowadzenie rejestru  zadań i celów określonych do realizacji oraz rejestru ryzyk,
7) identyfikowanie ryzyka i proponowanie mechanizmów kontrolnych oraz działań zmierzających do uzyskania akceptowalnego poziomu,
8) przygotowywanie delegacji do wykonania określonych działań przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej w zakresie zarządzenia zidentyfikowanym w danej komórce ryzykiem,
9) przygotowywanie składanej corocznie informacji o stanie kontroli zarządczej w Straży Miejskiej w Bydgoszczy,
10) realizacja zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych, w tym zapewnienie właściwej ochrony informacji  niejawnych, wykonywanie okresowych kontroli obiegu i przechowywania informacji niejawnych, szkolenie pracowników dysponujących takim informacjami.
 
 
Do zakresu działania  Referatu Kontroli i Analiz w szczególności należy:
1) kontrola prawidłowości kierunków działania, doboru środków oraz wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Straży, a także wykonywania obowiązków służbowych przez strażników miejskich i pracowników zatrudnionych w tych komórkach,
2) sprawdzanie wykonywania zaleceń pokontrolnych,
3) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
4) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Straży oraz sprecyzowanie zaleceń w celu zapobiegania i eliminowania ich powstawania,
5) przygotowywanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów dotyczących funkcjonowania Straży,
6) bieżąca ocena efektywności służby patrolowo-interwencyjnej,
7) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
8) informowanie opinii publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu o zamierzeniach i działaniach Straży oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w tym zakresie.
 
 
Do zakresu działania  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w szczególności  należy:
1) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Straży zasad ochrony danych osobowych,
2) zbieranie informacji o wszystkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
3) informowanie Komendanta Straży o wszystkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
4) przeprowadzanie szczegółowej analizy prowadzącej do określenia przyczyn naruszenia zabezpieczenia danych osobowych oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości,
5) informowanie o stwierdzeniu naruszenia zasad ochrony danych osobowych właściwych podmiotów,
6) podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie dostępu do danych osobowych osobom niepowołanym w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
7) przeprowadzanie sprawdzianów stopnia znajomości przepisów o ochronie danych osobowych u pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 
 
Do zakresu działania Zespołu Finansowego w szczególności należy:
1) przygotowywanie  projektu planu finansowego Straży,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Straży w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w dyspozycji Straży Miejskiej w zakresie dochodów budżetowych z tytułu mandatów zaocznych,
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
5) sporządzanie analiz w zakresie realizacji planu finansowego Straży, 
6) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
7) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom Straży,
8) prowadzenie obsługi Straży w zakresie zaopatrywania w druki mandatów karnych oraz ich ewidencji, wydawania i rozliczania z właściwymi instytucjami,
9) ewidencja grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego  w komputerowym systemie finansowo-księgowym Urzędu Miasta Bydgoszczy,
10) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów prawa dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
11) realizowanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla głównych księgowych jednostek budżetowych.
 
 
Do zakresu działania Referatu Logistyki w szczególności należy:
1) przygotowanie projektów umów cywilno-prawnych w zakresie dotyczącym realizowanych zadań przez referat,
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania logistyki,
3) przygotowywanie ocen, analiz, informacji dotyczących zaopatrzenia straży
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Straż zamówień publicznych,
5) współdziałanie z radcą prawnym w zakresie realizacji zadań,
6) prowadzenie ewidencji oraz obsługi organizacyjno-technicznej środków łączności, sieci radiofonicznej oraz infrastruktury i wyposażenia Straży,
7) prowadzenie ewidencji  środków trwałych,
8) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej w zakresie gospodarki taborem samochodowym,
9) realizowanie spraw związanych z zaopatrzeniem Straży w niezbędne wyposażenie,
10) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu udzielonych zamówień publicznych oraz innej  wymaganej przepisami sprawozdawczości,
11) zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym, kontami pocztowymi,
12) utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i GPS,
13) prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych,
14) administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja w części dotyczącej zadań wykonywanych przez referat.
 
 
Do zakresu działania Referatu Obsługi, Kadr i Szkolenia w szczególności należy:
1) zapewnienie obsługi Straży w zakresie spraw kadrowych oraz medycyny pracy
2) prowadzenie całości spraw związanych z aktami osobowymi, rozliczaniem czasu pracy, przyjmowaniem nowych pracowników, zwalnianiem z pracy,
3) ewidencjonowanie legitymacji służbowych, upoważnień do wykonywania kontroli, oraz przyznanych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych,
4) opiniowanie i przygotowywanie decyzji o ukaraniu bądź wyróżnieniu pracowników,
5) zapewnienie aktualizacji okresowych ocen pracy i kwalifikacji pracowników,
6) realizacja zadań dotyczących wydatków w zakresie szkoleń, podróży służbowych, medycyny pracy, usług pocztowych oraz zawierania umów o pracę oraz umów na użytkowanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych,
7) przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących regulaminu jednostki, regulaminu pracy i wynagrodzenia, struktury organizacyjnej, obiegu dokumentów, spraw archiwalnych, spraw pracowniczych,
8) organizowanie szkoleń dla pracowników straży,
9) zapewnienie obsługi sekretarsko – biurowej oraz funkcji reprezentacyjnych Straży,
10) organizacja obiegu dokumentów oraz archiwum w Straży,
11) aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zatrudnienia,
12) prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 
 
Do zakresu działania Radcy Prawnego  w szczególności należy:
1) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
2) udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
3) opiniowanie:
a) wewnętrznych aktów prawnych oraz umów zawieranych przez straż
b) spraw indywidualnych,
c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami,
g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
h) umorzenia wierzytelności,
4) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Straży,
5) uczestniczenie w prowadzonych przez Straż rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów,
6) nadzór prawny nad egzekucją należności Straży,
7) występowanie w charakterze pełnomocnika Straży w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 
 
Do zakresu działania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy w Straży, prowadzenie postępowań powypadkowych, szkoleń, kontroli oraz wykonywanie innych zadań z zakresu bhp, zgodnie z odrębnymi przepisami.                   
 

Wytworzył: rk (19 lipca 2005)
Opublikował: Robert Kiela (19 lipca 2005, 15:37:55)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pogorzelski - informatyk (2 marca 2012, 07:34:32)
Zmieniono: struktura

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33094

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij