Lista bieżących ogłoszeń


Bydgoszcz, dnia 8 września 2020 roku
 
Nasz znak: OKS – 110 – 70/20
 
 
Ogłoszenie o naborze do pracy
Nr 2/2020
 
 
1. Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.

2. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór: strażnik miejski – aplikant
(6 etatów).

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
−  wykształcenie min. średnie;
−  ukończone 21 lat;
−  korzystanie z pełni praw publicznych;
−  nienaganna opinia;
−  obywatelstwo polskie;
−  sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
−  uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);
−  strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
b) dodatkowe:
−  odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;
−  znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.1795 t. j. z dnia 2019.09.20).
 
5. Warunki pracy: wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.
 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bydgoszczy w miesiącu sierpniu wynosił więcej niż 6%. 
 
7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
−  list motywacyjny;
−  cv;
−  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
−  kopię świadectwa ukończenia szkoły;
−  oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) wg wzoru:
  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy."
 
      ...................                             ....................                                            data                                      imię i nazwisko                            
 
8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta” należy składać do dnia 25 września 2020 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pogorzelski (15 stycznia 2007)
Opublikował: Andrzej Pogorzelski (15 stycznia 2007, 09:49:20)

Ostatnia zmiana: Marzena Cichońska-Bazak - kadry (8 września 2020, 11:56:13)
Zmieniono: ogłoszenie nr 2/2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152673